Toiduabist

Toiduabist

Saue vald osutab oma elanikele abi ja teenuseid, sealhulgas toiduabi, lähtuvalt perede põhjendatud abivajadustest. Toiduabi näol ei ole tegemist koolilõuna pakkumisega väljaspool kooli või selle asendamisega. Tegemist on abiga eelkõige nendele lastele ja peredele, kes majanduslikest või muudest põhjustest tulenevalt ei ole iseseisvalt võimelised end piisavas ulatuses kindlustama esmavajaduste rahuldamiseks.

Koolides pakutakse õpilastele sooja lõunasööki esmajärjekorras põhjusel, et koolipäevad on pikad ja võimalus muul viisil täisväärtuslikku lõunasööki süüa sisuliselt puudub. Väljaspool kooli, kui õppetööd ei toimu, eeldame, et enamus peresid saab ise oma pere esmavajaduste rahuldamisega hakkama.

Saue vallavalitsus ja koolid teevad koostööd, et välja selgitada just need pered, kelle majanduslik toimetulek on vilets või eriolukorra tõttu ajutiselt halvenenud, mis raskendab neil igapäevavajaduste rahuldamist. Oleme nii koolidelt kui vallavalitsuse sotsiaalosakonnast kogunud infot võimalike toimetulekuraskustes perede kohta, nendega ühendust võtnud, hinnanud nende abiajadust ning leppinud konkreetselt kokku, millist abi pere vajab.

Rõhutame, et tänases eriolukorras ning viiruse leviku tõkestamiseks on esmatähtis nii palju kui võimalik vältida isiklikke kontakte, mis paratamatult toidu jagamisega tekivad. Just sel põhjusel eelistame abivajajaid toetada toidupakkidega, mis on mõeldud pikemaajaliseks toimetulekuks. Kõigile soovijatele toiduabi jagamine ei ole põhjendatud ja vähendaks oluliselt valla võimekust tegelikke abivajajaid toetada.

Kui vajate ise abi või teate mõnda abivajavat peret, siis palume ühendust võtta oma lapse haridusasutuse või Saue valla sotsiaaltöötajatega.