Järelevastamine peamajas:

1.-4. klassi õpilaste järelevastamine toimub otse aine- või klassiõpetajale.

5.-9. klassi õpilaste järelevastamine toimub:

  • esmaspäeval ja neljapäeval kell 15.15-16.00 ruumis 118 (vajadusel lisaks 119)

—–

Järelevastamine Möldre majas:

5.-7. klassi õpilaste järelevastamine toimub

  • esmaspäeval kell 14.20-15.05 ruumis 245
  • kolmapäeval kell 13.25-14.10 ruumis 339

 


 

“Laagri Kooli hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord” sätestab, et:
5.3. Kui suulist vastust, kokkuvõtvat tööd, tunnikontrolli, praktilist tegevust, praktilist tööd või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” on õpilasel võimalus omandamata õppematerjal järele vastata 10 õppepäeva jooksul või kuni trimestri lõpuni kokkuleppel õpetajaga. 10 õppepäeva möödumisel on õpilasel kohustus enne järele vastamist osaleda konsultatsioonitunnis.

Mis tähendab, et kui 10 päeva jooksul ei ole tegemata töö järele vastatud, siis võtab õpetaja töö tegemata tööde kaustast välja ning õpilasel tuleb minna konsultatsioonitundi. Pärast seda on võimalik tööd jälle järele vastata.