LAAGRI KOOLIST TEISE KOOLI ÜLEMINEK

Laagri Koolist lahkumise taotluse saab esitada ARNO süsteemis (erandkorras Laagri Kooli kantseleis):

https://piksel.ee/arno/saue/

Peale ARNOsse sisselogimist valige üleval menüüs Minu lapsedlapse nime juures on koolist lahkumise taotlus ja täitke väljad.

Kool, olles saanud ARNO kaudu õpilase koolist lahkumise taotluse, vormistab õpilasraamatu väljavõtte ja kooli direktor annab välja korralduse õpilase koolist väljaarvamiseks ja õpilaspileti kasutamisest eemaldamiseks.

Hiljemalt viimasel koolipäeval tagastab õpilane õpilaspileti, raamatukogust laenutatud raamatud, garderoobikapi võtme ja likvideerib muud kooliga seotud võlgnevused.

Õpilasraamatu väljavõtte lisab kool ARNOs olevale taotlusele ning edastab lapsevanemale e-posti teel või paberkandjal.

LISAINFO:  koolisekretär (peamaja) 651 7633

                       sekretär-administraator (Möldre õppehoone) 5309 3684