Loovtöö sooritab 7. klassi õpilane

Ajakava 2023/24

Läbivatest teemadest lähtuvaks või õppeaineid lõimivaks loovtööks on Laagri Koolis projekt või teos (kunst, muusika) või muu taoline töö. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja. Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest lähtudes viidata kasutatud teose autorile. Õpilane lähtub töö teostamisel valitud teemast ning läbiviimisel ja vormistamisel esitatud nõuetest. Loovtöö raames on võimalik kasutada erinevaid töö koostamise liike:

 • Minu raamat/e-raamat;
 • dramatiseering, animafilm, fotomontaaž, luulekava koostamine ja esitamine, teose põhjal ajalehe tegemine;
 • joonistus, maal, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, performance, disainitöö, käsitööese, moekollektsioon vm;
 • blogi, veebileht, fotojutustus;
 • aeroobika- või võimlemiskava, püramiidid, tantsuetendus, maastikumäng, vm.

 

 • Töö teostab õpilane üksi või paaristööna.
 • Töö maht vähemalt 15 tundi.
 • Tunni andmine ei ole loovtöö.

 

Projekt

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö (ülesanne) vm ettevõtmine. Projekt pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt annab korraldamis- juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata ka erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm.

Loominguline töö 

Loovtöö muusikateose või kunstitööna kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid ning on  eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav. Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase  omalooming, aga ka muusikateose esitamine.

Kunstitöö tulemiks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, performance vms.


Juhendamine

Juhendaja roll on olla õpilasele toeks ja suunajaks.

Juhendaja võib olla kooliväline, aga lisaks peab sellise töö puhul kindlasti olema juhendaja ka koolist.

Juhendaja:

 • aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;
 • soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;
 • jälgib töö vastavust sisu- ja vormistamisnõuetele;
 • jälgib ajakava täitmist;
 • nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks;
 • täpsustab paaris või rühmatöös liikmete tööpanuse;
 • juhendab õpilast esitlemiseks valmistumisel (jälgib slaidiesitluse vastavust nõuetele, aitab leida trükivigu, aitab valmistuda esinemiseks).

Kaitsmine

Kaitsmisel esitab õpilane ülevaate loovtööst ja tööprotsessist suulise ettekandena, mille kestus on ligikaudu 3 minutit. Lisaks suulisele ettekandele on õpilasel eelnevalt ettevalmistatud esitlus (PPT või muu esitlus) ning esitlus või link esitlusele on lisatud Terasse (5.03.2024).
Loovtöö ülevaade vastab küsimustele:

 • mis oli töö eesmärk;
 • mis töö tulemusena valmis;
 • kuidas suutis õpilane kava täita;
 • kuidas edenes koostöö juhendajaga;
 • mida õppis antud tööd tehes;
 • mis läks hästi;
 • mis oleks võinud teisti olla.

Esitlus peab olema juhendajal üle vaadatud ja korrigeeritud – kirjavigu ei tohi olla, kirjasuurus vähemalt 24. Lisatud on pilte, visandeid, jooniseid, lõikeid – esitlus peaks olema visuaalselt haarav. Esitluses peab sisalduma pilt valmistööst (kui on valminud objekt).

Kindlasti võta kaitsmisele kaasa valmistöö.

Esitlust tuleb kodus harjutada, maha lugemine ei ole korrektne.

Esitlemine kestab 3 minutit, selle lisanduvad komisjoni küsimused


Esinemine kaitsmisel (kaitsekõne osad ja riietus):

 • Pöördumine – “Austatud kaitsmiskomisjoni esimees, liikmed, juhendaja, …” / “Austatud kaitsmiskomisjon, lugupeetud kohalviibijad”
 • Enese tutvustamine – mina olen …
 • Töö teema …
 • Töö EESMÄRK ehk põhjendab oma loovtöö eesmärki ja teema valikut. Tutvustab kasutatud meeto(dit)deid vms (siin võib olulisemaid asju demonstreerida – graafikuid, tabeleid, midagi, mida on visuaalselt hea jälgida)
 • Põhilised tulemused, milleni jõudsite, kas eesmärk täideti, jne.
 • Juhendajate tänamine
 • Lõpetuseks öelda “aitäh” või “tänan kuulamast!”
 • Esineja esineb pidulikus koolivormis.
 • Kõne tekst on kõval alusel (nt paksem A5 paber, dokumendikaaned vms), lahtised A4 lehed pole
 • Millelegi osutamisel tuleb kasutada pliiatsit.
 • Uurimistöö töö kaitsjale annab sõna kaitsmiskomisjoni esimees.

Soovitused esitluse jaoks

Siin on paar vihjet, mida võiks sinu esitlus sisaldada ning millistel teemadel võiksid rääkida. Täpset slaidide arvu ei saa ette öelda. Oluline on, et slaididel on vähe teksti ja palju pildilist materjali, mis toetab sinu esinemist. Teine oluline asi on see, et sa räägiksid vastavalt etteantud ajalimiidile. NB! Harjuta kodus! Vähe rääkides jätad mulje, et ei saanud oma tööga hakkama. Liiga palju rääkides oled lihtsalt ebaviisakas.

Tiitelslaidile kirjuta töö teema, autori nimi, juhendaja nimi; Esinemist alusta pöördumisega. – “Austatud kaitsmiskomisjoni esimees, liikmed, juhendaja, kuulajad…” / “Austatud kaitsmiskomisjon, lugupeetud kohalviibijad” või midagi sarnast.

Tööd tutvustavad slaidid. Nende slaidide juures saad rääkida oma loovtöö eesmärgist ja põhjendada oma teema valikut. Tutvusta oma valmis tööd (siin võib olulisemaid asju demonstreerida – graafikuid, tabeleid, fotod vmt, mida on visuaalselt hea jälgida). Kindlasti lisa pilte oma valmis tööst. Kui sinu töö tulemuseks oli mõni üritus, siis püüa pilte teha ilma inimesteta või küsi neilt luba, enne kui pildi paned. Samuti tutvusta tööprotsessi (võimalusel lisa samuti fotosid nt töövahendid, kavandid vmt)

Kokkuvõte. Analüüsi lühidalt oma töö õnnestumist. Kas ja mida uut avastasid töö käigus enda ja oma töö kohta? Kuidas õnnestus töö planeerimine ja tähtaegadest kinnipidamine? Millised probleemid/takistused ilmnesid loovtöö tegevuses? Mida oleksid võinud/tahtnud teha loovtöös teisiti? Kas rakendasid oma teadmisi oskusi piisavalt? Millise lisaväärtuse andis ainetevaheline lõiming? Anna kokkuvõtlik hinnang oma tööle. Siia slaidi juurde sobivad ka soovitused kuuendikele.

Lõpuslaid. Tänad kuulajaid ja soovi korral juhendajaid. Lõpetuseks öelda “aitäh” või “tänan kuulamast!”, et oleks aru saada, millal sulle plaksutada 🙂

NB! Slaidide sisutekst on vähemalt 24 ning pealkirjad sellest suuremad.

Esinemiseks on aega 3 minutit. Esinemise ajal ei loe ühtegi asja slaidilt. Esineja räägib rohkem, kui on slaididel kirjas.