Vastuvõtt 1. klassi 2024


Vastuvõtt 1. klassi   Vastuvõtt 2.-9. klassi  Arhiiv   


 

VASTUVÕTT LAAGRI KOOLI 1. KLASSI

1. Üldsätted

1.1 Kool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.2 Kooli võetakse õppima koolikohustuslikke lapsi, kes ise ja kelle vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vallas Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha külas või Laagri alevikus.
1.3 Tegelik elukoht käesoleva põhikirja mõistes on elukoht, kus isik püsivalt elab ja see on kantud Eesti rahvastikuregistrisse isiku elukoha aadressina.
1.4 Vald ei taga transporti kodu ja kooli vahel õpilastele, kelle elukoht on väljaspool punktides 1.2 nimetatud asumeid.
1.5 Kool avalikustab õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise korra „Avaliku teabe seaduse” alusel kooli tegevuse kajastamiseks kooli koduleheküljel.
1.6 Käesolevas korras määratakse kindlaks taotluse esitamise kord, õpilase kooli vastuvõtmisel esitatavad dokumendid ja nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmist mõjutavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.
1.7 Käesolevas korras määratakse kindlaks väljastatavad dokumendid ning nimekirjast kustutamise alused ning õpilase poolt tagastatav kooli vara õpilase õpilaste nimekirjast väljaarvamise korral.

 

2. Vastuvõtt esimesse klassi

2.1 Kool võtab jooksva aasta 1. septembril esimesse klassi minevate laste Laagri Kooli peamaja ja Möldre maja õpilaskandidaadiks vastuvõtmise taotlusi vastu alates 1. veebruarist kuni 17. veebruarini.
2.2 Taotlus esitatakse elektrooniliselt Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (erandkorras paberil Laagri Kooli kantseleis).
2.3 Erandkorras võib vanem esitada taotluse paberkandjal, millele lisab:
2.3.1 Õpilaskandidaadi sünnitunnistuse või -tõendi kinnitatud ärakirja;
2.3.2 Vanema isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass) kinnitatud ärakirja;
2.4 Paberkandjal esitatud taotluse menetlemine toimub edasi elektrooniliselt Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO, kus vanem esitab teised nõutavad dokumendid ja õpilaskandidaadi dokumendifoto.
2.5 Kool (ARNO) teavitab lapsevanemat taotluse kättesaamisest ARNO kaudu kolme tööpäeva jooksul.

 

3. Vastuvõtt Laagri Kooli peamaja (Veskitammi 22, Laagri) esimesse klassi

3.1 Peamaja esimesse klassi võetakse õppima lapsi, kes vastavad järgmistele tingimustele:
3.1.1 laps on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks või laps, kes on koolikohustuslikust east noorem, aga on koolivalmis koolivälise nõustamismeeskonna või koolieelse lasteasutuse tõendi alusel ja
3.1.2 lapse tegelik elukoht õpilaskandidaadiks võtmise taotluse esitamise hetkel, selle menetlemise perioodil kuni kooli õpilaste nimekirjade kinnitamiseni (1. septembril) on Saue vallas Laagri alevikus ning
3.1.3 lapse vähemalt ühe vanema tegelik elukoht on lapse esimesse klassi minemise aasta 1. jaanuari seisuga Laagri alevik.
3.2 Kui selgub, et Laagri Kooli peamaja esimesse klassi soovijaid on rohkem kui õpilaskohti, siis:
3.2.1 on eelis õpilaskandidaadil, kelle mõlema vanema või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse esimesse klassi minemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas Laagri alevikus;
v3.2.2 punktile 3.2.1 vastavate õpilaskandidaatide hulgas on eelis neil, kelle vend või õde juba õpib Laagri Kooli peamajas mitte vanemas, kui kaheksandas klassis või kelle vanem on Laagri Kooli peamaja töötaja. Sealjuures lisandub eelistatud piirkonnaks ka Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia ja Püha küla. Selliste kandidaatide hulgas omakorda asetub ettepoole see, kellel õpib kooli peamajas rohkem õdesid- vendi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ühtib õpilaskandidaadi elukohaga. Õeks-vennaks loetakse käesoleva korra mõistes ka neid lapsi, kellel ei ole ühiseid vanemaid, kuid kes elavad püsivalt koos ühel aadressil ja moodustavad leibkonna;
3.2.3 kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes võrdsel määral täidavad kõiki punktides 3.2.1.- 3.2.2. sätestatud tingimusi, siis eelistatakse õpilaskandidaati, kelle ühe vanema tegelik elukoht Saue vallas on olnud 18. veebruari seisuga elektroonilise rahvastikuregistri andmete põhjal kogumis pikemat aega.

 

4. Vastuvõtt Laagri Kooli Möldre maja (Veskirahva pst 21, Alliku küla) esimesse klassi

4.1 Möldre maja esimesse klassi võetakse õppima lapsi, kes vastavad järgmistele tingimustele:
4.1.1 laps on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks või laps, kes on koolikohustuslikust east noorem, aga on koolivalmis koolivälise nõustamismeeskonna või koolieelse lasteasutuse tõendi alusel ja
4.1.2 lapse tegelik elukoht õpilaskandidaadiks võtmise taotluse esitamise hetkel, selle menetlemise perioodil kuni kooli õpilaste nimekirjade kinnitamiseni (1. septembril) on Saue vallas Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia või Püha külas ning
4.1.3 lapse vähemalt ühe vanema tegelik elukoht on lapse esimesse klassi minemise aasta 1. jaanuari seisuga Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia või Püha küla.
4.2 Kui selgub, et Laagri Kooli Möldre maja esimesse klassi soovijaid on rohkem kui õpilaskohti, siis:
4.2.1 on eelis õpilaskandidaadil, kelle mõlema vanema või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse esimesse klassi minemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas punktis 4.1.3 nimetatud külas;
4.2.2 punktile 4.2.1. vastavate õpilaskandidaatide hulgas on eelis neil, kelle vend või õde juba õpib Laagri Kooli Möldre majas mitte vanemas, kui kaheksandas klassis või kelle vanem on Laagri Kooli Möldre maja töötaja. Sealjuures lisandub eelistatud piirkonnaks ka Laagri alevik. Selliste kandidaatide hulgas omakorda asetub ettepoole see, kellel õpib kooli Möldre majas rohkem õdesid-vendi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ühtib õpilaskandidaadi elukohaga. Õeks-vennaks loetakse käesoleva korra mõistes ka neid lapsi, kellel ei ole ühiseid vanemaid, kuid kes elavad püsivalt koos ühel aadressil ja moodustavad leibkonna;
4.2.3 kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes võrdsel määral täidavad kõiki punktides 4.2.1.-4.2.2. sätestatud tingimusi, siis eelistatakse õpilaskandidaati, kelle ühe vanema tegelik elukoht Saue vallas on olnud 18. veebruari seisuga elektroonilise rahvastikuregistri andmete põhjal kogumis pikemat aega.

 

5. Menetlus

5.1 Kool edastab laekunud taotluste põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja 20. veebruariks Saue Vallavalitsusele taotlustes toodud elukohaandmete õigsuse kontrollimiseks.
5.2 Kool saadab vallavalitsuse poolt kontrollitud õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse vanemale otsuse lapse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta ARNO kaudu hiljemalt 5. märtsiks.
5.3 Kool moodustab koolivalmiduse hindamiseks komisjoni, kes korraldab (võttes arvesse laekunud taotlustes olevaid andmeid) esimesse klassi astuda soovivatele õpilaskandidaatidele vestluse. Vestlus toimub märtsi viimasel nädalal. Täpne aeg teatatakse lapsevanemale ARNO kaudu.
5.4 Vestluse tulemusest teavitab kool vanemat ARNO kaudu hiljemalt 10. aprilliks. Vestluse tulemusi ümber ei vaadata.
5.5 Kui koolivalmiduse vestluse käigus selgub, et laps ei ole koolivalmis ja seetõttu tekib kooli planeeritavas esimeses klassis vabu kohti, pakutakse neid järgmistele vastuvõtu tingimustele vastavatele õpilaskandidaatidele, kelle vanemaga võetakse ühendust ARNO kaudu.
5.6 Lapsevanema tähtaegselt esitatud taotluse alusel registreerib kool lapse esimese klassi õpilaskandidaatide nimekirja.
5.7 Kool teavitab esimesse klassi vastu võetud õpilaskandidaatide vanemaid kooli vastuvõtmisest ARNO kaudu hiljemalt 20. aprillil.
5.8 Kui ühes õppehoones on vabu kohti, siis võib kool pakkuda koolikohta sellesse õppehoonesse ka teise õppehoonesse kandideerinud lapsele.
5.9 Menetluse käigus esitab vanem:
5.9.1 õpilaskandidaadi dokumendifoto digitaalselt enamlevinud pildifaili formaadis (JPG, JPEG; PNG; PDF);
5.9.2 ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilaskandidaadi tervisekaardist selle olemasolul.
5.10 Vanem esitab koolile esimesel võimalusel õpilaskandidaadi koolivalmiduskaardi (väljastab lapsevanemale lasteaed õppeaasta lõpus).
5.11 Kui vanem soovib loobuda kooli õpilaskandidaadi või hiljem õpilase kohast, siis edastab ta vastava taotluse ARNO kaudu.

 

6. 1. klassi vastuvõtu taotluste menetlemine pärast 17. veebruari

6.1 veebruarist 1. maini (k.a.) on vanemal õigus esitada taotlust ka väljaspool punktides 3.1.2 ja 4.1.2 nimetatud piirkondades elava lapse vastuvõtmiseks.
6.2 veebruarist 1. maini esitatud taotlused seatakse pingeritta peatükkides 3 ja 4 loetletud alustel. Nendele järgnevad:
6.3 Kandidaadid, kelle tegelik elukoht on väljaspool punktides 3.1.2 ja 4.1.2 nimetatud piirkondi.
6.4 Kool teavitab vanemat tulemustest pärast 1. maid 10 tööpäeva jooksul.
6.5 Koolikoha olemasolul saab laps koha juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on registreeritud Saue vallas Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha küla või Laagri aleviku elanikuks.
6.6 Pärast 1. maid esitatud taotlusi menetletakse ajalises järjekorras. Õpilaskandidaatide hulgas on eelis neil, kelle vend või õde juba õpib Laagri Koolis mitte vanemas, kui kaheksandas klassis või kelle vanem on Laagri Kooli töötaja.


Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord:.
http://laagrik.edu.ee/wp-content/dokumendid/LK_vastuvott_yleminek_lahkumine.pdf
LISAINFO:   koolisekretär (peamaja) 651 7633
sekretär-administraator (Möldre õppehoone) tel:5309 3684