Laagri Kool on Tallinna piiril Saue vallas tegutsev põhikool, mis tegutseb kahes õppehoones. Kool loodi 2005. aastal ja õpilaste arv koolis on iga aastaga suurenenud. 1. septembril 2020 avati Veskimöldres Laagri Kooli uus õppehoone – Möldre maja.

Koolis õpib alates 1. septembrist 2023. a  üle 1300 õpilase, keda õpetavad ligi 120 õpetajat. Peamajas on nimekirjas üle 900 õpilase ja Möldre majas üle 400 õpilase. Õpilased kannavad koolivormi ja õpivad segaklassides. Õpilase igakülgset arengut toetavad suurepärased sportimistingimused ja palju võimalusi pakkuv huvikool.


KOOLI MISSIOON

 • Kujundada mitmekülgseid, väärtushinnangutega, positiivse ellusuhtumisega, enesega
  jätkusuutlikult toimetulevaid inimesi.
 • Anda õpilastele võimalus võimetekohase hariduse omandamiseks ning eneseteostuseks
  turvalises ja kaasaegses arengukeskkonnas.
 • Toetada ja väärtustada õpilaste individuaalsust.
 • Luua tingimused elukestva õppija kujunemiseks.
 • Säilitada rahvuslikku identiteeti läbi rahvuskultuuri ja emakeele.
 • Kujundada õpilastes nii Euroopa kui ka kogu maailma kultuuri- ja teadusruumi kasutades
  terviklik maailmapilt.

KOOLI VISIOON

Kool – väärtused ja teadmised kogu eluks


KOOLI VÄÄRTUSED

 • Õppimine – arusaamine, mõistmine, seoste loomine, huvi tekitamine
 • Koostöö – oleme avatud koostööks kõikide huvipooltega
 • Omanäolisus – kooli sisu ja näo loovad ning kujundavad kõik koolipere liikmed:
  professionaalne õpetaja, teadmistehimuline õpilane, toetav lapsevanem
 • Eesmärgid – kõrge vaimsus ja akadeemilisus
 • Loovus – loovus on inimese arengu võti: toetame ning arendame loomist ja originaalsust
 • Paindlikkus – lähtume õpilaste eripäradest, oleme valmis muutma ja muutuma
 • Turvalisus – kaasaegne õpikeskkond, märkame, kuulame, aitame kõiki ja kõike enda ümber.
 • Sõbralikkus – me oleme üksmeelne koolipere
 • Ühtekuuluvus – väärtustame oma maad, keelt, kultuuri ja traditsioone
 • Kord – hea õpikeskkonna aluseks on kokkulepitud reeglid, käitumis- ja kõlblusnormid

 


Koolipidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus.
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse omanik on Saue vald.


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee


Laagri Kooli andmekaitsespetsialist on Vilja Trei

telefon: 5309 3684
e-post: vilja.trei@laagrik.edu.ee


Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ
Reg nr: 10784209

Telefon: 651 7633
Asukoht: Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa
E-mail: laagrik@laagrik.edu.ee