Vastuvõtt 1. klassi 2024


Vastuvõtt 1. klassi   Vastuvõtt 2.-9. klassi  Arhiiv   


 

VASTUVÕTT LAAGRI KOOLI 2.–9. KLASSI

7. Õpilase üleminek ühest koolist teise

7.1. Kooli direktor võib vabade kohtade olemasolul vastu võtta teisest koolist Laagri Kooli õppima asuda sooviva õpilase.
7.2. Vanem esitab õpilase kooli vastuvõtmiseks taotluse süsteemis ARNO.
7.2.1. Taotlusega koos esitab vanem:
7.2.1.1. õpilasraamatu väljavõtte;
7.2.1.2. klassitunnistuse koopia;
7.2.1.3.  õpilaskandidaadi dokumendifoto digitaalselt enamlevinud pildifaili formaadis (JPG, JPEG; PNG; PDF);
7.2.1.4.  Koolitervishoiuteenuse osutajale (õele) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilaskandidaadi tervisekaardist selle olemasolul;
7.3. Õpilase lähtetaseme väljaselgitamiseks erinevates õppeainetes kinnitab kooli direktor vastuvõtukomisjoni koosseisu ja töökorralduse. Komisjoni ülesandeks on praktiliste tööde läbiviimine eesti keeles ja matemaatikas, et selgitada välja õpilase õpitase ja vajadus õpilast toetavate meetmete rakendamise järele.
7.4. Kui õpilase kodune keel erineb kooli õppekeelest, siis on nõutav õppekeele valdamine õppeks vajamineval tasemel. Keeleoskuse kontrollimiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastava komisjoni. Kui komisjoni arvates ei ole õpilase keeleoskus õppeks vajamineval tasemel, siis on direktoril õigus õpilast kooli mitte vastu võtta.
7.5.  Otsusest õpilase vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitab kool vanemat kahe nädala jooksul peale õpilase lähtetaseme väljaselgitamist vanema poolt taotlusel esitatud e-posti aadressile.
7.6. Õpilase arvab Laagri Kooli õpilaste nimekirja direktor oma käskkirjaga.

8. Taotluse menetlemine vaba koolikoha puudumisel

8.1. Kui vanem esitab taotluse lapse Laagri Kooli õppima asumiseks 2. – 9. klassi ja vastavas lennus ei ole vaba koolikohta, siis on vanemal võimalik lisada laps ootejärjekorda.
8.2. Ootejärjekord moodustub taotluste esitamise ajalises järjestuses. Õpilaskandidaatide hulgas on eelis neil, kelle vend või õde juba õpib Laagri Koolis mitte vanemas, kui kaheksandas klassis või kelle vanem on Laagri Kooli töötaja. Õe või venna või Laagri Kooli töötaja koolist lahkumisel kaob eelis.
8.3. Ootejärjekorda võib lisada ka lapse, kellel taotluse esitamise hetkel puudub sissekirjutus Saue vallas. Koolikoha vabanemisel saab laps koolikoha juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on registreeritud Saue vallas Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha küla või Laagri aleviku elanikuks.
8.4. Vaba koha tekkimisel teavitab kool järjekorras esimese lapse vanemat e-kirjaga. Vanem on kohustatud koha vastuvõtmisest või loobumisest teavitama kooli viie tööpäeva jooksul. Kohast loobumisel või mitteteavitamise korral pakub kool õpilaskohta järjekorras järgmisele lapsele ja taotlus kustutatakse ootejärjekorrast.


Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord:.
http://laagrik.edu.ee/wp-content/dokumendid/LK_vastuvott_yleminek_lahkumine.pdf

LISAINFO:  

  • koolisekretär (peamaja) 651 7633
  • sekretär-administraator (Möldre õppehoone) 5309 3684