Õppetöö korraldamine siseruumides alates 15. maist COVID- 19 perioodil

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust. Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.

Sel õppeaastal jäävad ära kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, koolidevahelised võistlused jne). Õppeasutuse lõpetamisega seotud pidulikud aktused saavad toimuda piiratud tingimusel kas distantsilt elektroonilisi vahendeid kasutades või kohapeal võimalikult väikese osalejate arvuga (nt klassi kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide sel hetkel kehtivate ohutusreeglite täitmine (sh 2+2 reegel), soovitavalt vabas õhus.

Osalise õppetöö või õppetööd toetavate tegevuste läbiviimisel kooliruumides tuleb arvestada, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

Õppetöö korraldamine:

– Õppijaid, õpetajaid ja teisi töötajaid võib kooli lubada üksnes siis, kui koolis on tagatud kõikide ohutusnõuete täitmine. Vajalike vahendite hankimise korraldab kool koostöös koolipidajaga.
– Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma (1) kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Kool koostöös koolipidajaga tagab maskide olemasolu.
– Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja töötajad ei tohi kooli tulla. Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse termomeetriga.
– Kool peab minimeerima riskirühmadesse kuuluvate isikute kokkupuutumist õpilaste ja teiste koolipere liikmetega. Arvestama peab sellega, et ka õppijad võivad olla riskirühmas.
– Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.
– Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast. Õpetaja või muu koolitöötaja, on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel.
– Õppijate ja töötajate liikumine hoones ja territooriumil korraldatakse hajutatult, soovitavalt 2+2 reegleid järgides (k.a õuesõppe korral).
– Mitme õpperühma üheaegsel koolihoonetes viibimisel tuleb korraldada tegevused ja koolis liikumine nii, et maksimaalselt vältida õpperühmade omavahelist kokkupuutumist, kaasa arvatud majja sisenemisel ja väljumisel ning hajutada õppetööd ka õppepäeva vältel. Kooli tegevustes tuleb jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike ja ring võimalikult muutumatu.
– Praktilist õppetööd ja/või praktikat tehes kasutavad õppijad võimalusel isiklikke õppevahendeid ja/või isiklikke tööriideid. Õppevahendite järgmisele grupile kasutamiseks andmisel peab kool tagama eelnevalt nende puhastuse/desinfitseerimise.
– Kooli raamatukogu hoida igapäevastele lugejatele suletuna. Raamatukogust raamatute laenutamine toimub ettetellimisel ja tellitud raamatud väljastatakse kindlast asukohast ning tellijate raamatukogu ruumides liikumine on piiratud. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub üldjuhul kontaktivabalt koolis korraldatud viisil. Soovitatav on koguda õpikud kokku õpilastelt pakendatult, märgistatult ja klasside kaupa, et hoida neid vähemalt 72 tundi enne menetlemist.
– Vältida isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.

Jälgida tuleb:

– Õppijad ja töötajad pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit.
– Õppijad ja töötajad väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist.
– Juhised kaitsemaskide kasutamiseks on kättesaadavad ning vajadusel juhendatakse õppijaid nende nõuetekohase kasutamise osas.
– Õppijad ja töötajad ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu õppevahendi vms edasiandmine teisele õppijale või koolitöötajale, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.
– Õppijad ja töötajad ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda.
– Õppijad ja töötajad katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist.
– Õppijad ja töötajad ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd või eksamit kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju või järgmisse sihtpunkti.

Õpilase või töötaja haigestumine

– Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ja teised töötajad ei tohi kooli tulla.
– Koolis haigestunud õppija või töötaja peab koheselt koju minema. Alaealise õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui õppija terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
– Õppija või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
– Õppija, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.

 

allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis koolidele


1 – õpetajad ja õpilased, kellel on kroonilised kopsuhaigused (sh astma), diabeet (suhkruhaigus), maksahaigused, neeruhaigused (sh neerupuudulikkus), südame-ja veresoonkonna haigused, immuunpuudulikkus; vanemaealised 65+ vanusgrupis