Järelevastamine peamajas toimub ruumis 118 (vajadusel lisaks ka 119)

1.-5. klassi õpilaste järelevastamine toimub otse aine- või klassiõpetajale.

6.-9. klassi õpilaste järelevastamine toimub:

Esmaspäeval ja neljapäeval kell 15.15-16.00

—–

Järelevastamine Möldre majas toimub aineõpetaja juures.

 


 

“Laagri Kooli hindamise, järgmisesse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord” sätestab, et:
5.3. Kui suulist vastust, kokkuvõtvat tööd, tunnikontrolli, praktilist tegevust, praktilist tööd või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” on õpilasel võimalus omandamata õppematerjal järele vastata 10 õppepäeva jooksul või kuni trimestri lõpuni kokkuleppel õpetajaga. 10 õppepäeva möödumisel on õpilasel kohustus enne järele vastamist osaleda konsultatsioonitunnis.

Mis tähendab, et kui 10 päeva jooksul ei ole tegemata töö järele vastatud, siis võtab õpetaja töö tegemata tööde kaustast välja ning õpilasel tuleb minna konsultatsioonitundi. Pärast seda on võimalik tööd jälle järele vastata.